tro-liv-oppdrag

VÅRT OPPDRAG

 1. VÅRT OPPDRAG
 2. Å GJØRE DISIPLER
 3. Å LEVE MISJONALT
 4. Å LEVE TILSTEDEVÆRENDE
 5. Å LEVE RELASJONELT
 6. Å LEVE MED HENSIKT
 7. Å LEVE INVITERENDE
 8. Å PLANTE KIRKER
 9. BERØRE BYER
 10. LEVE SOM GUDS FOLK I BYEN
 11. LEVE FOR GUDS OPPDRAG I BYEN
 12. LEVE FOR GUDS ÆRE I BYEN

«Misjonsbefalingen er ikke et alternativ som skal vurderes, det er en kommando som skal adlydes»
Hudson Taylor

«Det sanne mål på en stor kirke er ikke dens evne til å samle mennesker, men dens evne til å sende mennesker.»
Mike Stachura

«Noen spurte: Vil en hedning som aldri har hørt evangeliet bli frelst? Mitt spørsmål er hvordan vi – som har evangeliet og ikke klarer å gi det til dem som ikke har det – kan bli frelst»
Charles Spurgeon


 

VÅRT OPPDRAG

Guds plan er at hele jorden skal være full av hans herlighet og at Kristus skal bli etterfulgt og tilbedt av utallige mennesker fra alle nasjoner, stammer, folk og språk
– alle de som har blitt frelst og forsonet med Gud gjennom Jesu Kristi evangelium. Alt vi gjør som kirke preges av vår tro på at misjonsbefalingen gjelder oss her og nå. Derfor er vi overgitt til å forkynne evangeliet, gjøre disipler, plante kirker og berøre byer – hvor enn Gud sender oss. Vi tror at vi oppfyller vårt oppdrag ved å tjene Gud i hverdagen, i våre personlige relasjoner, og også gjennom organiserte misjonsoppdrag rundt om i verden, både lokalt og globalt. Vi tror også at evangeliet blir konkret uttrykt gjennom kjærlighet og omsorg for vår neste, spesielt i møte med mennesker som lever i nød og fattigdom eller lider på andre måter.

Dette er det oppdraget vi er forpliktet til å tjene ved Guds nåde, til Guds ære.

Matteus 28:18-20

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

Tilbake til toppen av siden

 

Å GJØRE DISIPLER

Misjonsbefalingen for hver troende formuleres slik: gå og gjør disipler. Det handler ikke om å trekke besøkende, samle mengder, rekruttere medlemmer eller telle tilhengere. Vil vi være tro mot Mesterens kall er ikke misjon en valgmulighet. Evangeliet er både vårt oppdrags motiv og budskap. Det er bare åpenbaringen av evangeliet som skaper den sanne og rette motivasjonen for misjonsoppdraget. Når evangeliet er vår største pasjon, blir det drivkraften for vår misjon.

Tilbake til toppen av siden

 

Å LEVE MISJONALT

Misjon er ikke i første omgang noe vi gjør for Gud, men noe Gud gjør gjennom oss. Vi er misjonærer gjennom selve kallet til Kristus. Gud sender hele kirken med evangeliet til hele verden. Misjon er altså ikke bare noe som du og jeg støtter, men noe vi er en del av. Det handler ikke om å bygge misjonale program, men om å formes som misjonale mennesker. Noen misjonærer sendes til andre siden av jorden, men de fleste blir sendt til andre siden av byen eller gaten. Enten vi bor vegg i vegg med fattigdom eller velstand, er det vår oppgave å være misjonærer der vi er.

Tilbake til toppen av siden

 

Å LEVE TILSTEDEVÆRENDE

Vær tilstede i din nåværende posisjon. Gud vil bruke oss der vi befinner oss – i vårt nabolag, sosiale nettverk og i lokalsamfunnet der vi lever våre liv. Det er i våre naturlige, hverdagslige relasjoner Gud har plassert oss i vårt oppdrag. Derfor bør vi ikke la fremtidsvisjonene overskygge vårt nåværende oppdrag. Misjon er ikke for proffene eller for ekstraordinære superhelter, men skjer i hverdagslivet til vanlige troende. Misjon er ikke noe som utføres av pastorer med støtte fra de troende, tvert i mot – det misjonale livet leves av enhver troende med støtte fra pastorer.

Tilbake til toppen av siden

 

Å LEVE RELASJONELT

Hva hjelper det et menneske om hun vinner hele verden, spurte Jesus retorisk. I våre store ambisjoner om å «forandre verden» glemmer vi lett vår egen bakgård og vårt eget nabolag. Vi som individer kan ikke nå hele verden, men hver enkelt kan berøre menneskene rundt seg. Misjon handler derfor helt og fullt om relasjoner. En av de største løgnene i kirken i dag er at vi ikke når ut til vår omverden. Sannheten er at hver uke er vi i kontakt med mange mennesker utenfor kirken, bare gjennom våre personlige og naturlige relasjoner på jobben, skolen og våre fritidsaktiviteter. Det er gjennom disse hverdagslige relasjonene at kirkens oppdrag virkeliggjøres.

Tilbake til toppen av siden

 

Å LEVE MED HENSIKT

Det er lett å se på livet som en lang rekke kjedelige rutiner som gjentas om og om igjen uke etter uke. Ofte tror vi at oppdraget betyr at vi må gjøre noe mer, noe annet eller noe unikt, men vårt kall er å se mulighetene der vi befinner oss. Muligheten til å dele måltider eller gjøre andre aktiviteter med flere enn bare vår familie og våre venner. I stedet for å se på disse hendelsene som ubetydelige, tror vi at Gud har plassert oss midt i dem. Derfor vil vi gjøre mest mulig ut av hver eneste mulighet ved å leve i bønn, være oppmerksomme og lydhøre for behovene rundt oss. Vi vil benytte enhver anledning til å feire det som kan feires, sammen med andre. Vi vil oppmuntre og anerkjenne det gode uansett hvor vi finner det. Vi vil dele livets oppturer og nedturer, og frivillig bære andres byrder. Evangeliet frigjør oss til å være menneskelige, og ikke skjule våre svakheter og utfordringer for andre. Gud arbeider midt i vår daglige kamp og ønsker at vi skal åpne opp våre liv slik at andre kan se hvordan nåden virker i oss. Vi behøver ikke preke til folk, men være villige til å dele vår tro når mennesker spør. Evangeliet former oss og gjør oss til den naboen og medmennesket alle trenger, gjennom Guds nåde og til Guds ære.

Tilbake til toppen av siden

 

Å LEVE INVITERENDE

Vi trenger ikke å være redde for ikke å ha alle svarene. Sannheten er at ingen har alle svarene på livets utfordringer. I stedet kan vi la vanskelige spørsmål bli en mulighet til å invitere og introdusere mennesker til kirkens fellesskap og gudstjeneste. Vi har mange vitnesbyrd om hvordan hverdagens fellesskap og søndagens gudstjeneste har hatt avgjørende betydning for nye mennesker. Studier viser at 7 av 10 sekulære mennesker ville svart ja dersom en nær venn inviterte dem til sin kirke. Problemet er at de fleste kristne mennesker ikke deler hverdagen med en sekulær venn. La oss derfor leve misjonalt og med en hensikt, være relasjonelle og tilstede, og invitere til fellesskap med Gud og hverandre.

Å PLANTE KIRKER

Lokale kirker er Guds metode for å utbre sitt rike, spre evangeliet og gjøre disipler. Kirkeplanting er derfor den bibelske og mest effektive metoden for å fullføre misjonsbefalingen. Vår visjon er å starte og multiplisere et nettverk av misjonale fellesskap og gudstjenestefeirende bydelskirker over hele byen, som inkarnerer og kontekstualiserer evangeliet i sin sammenheng og kultur.

Vi vil ikke bare fylle kirken med mennesker. Vi vil fylle byen med kirker. Vi vil ikke bare ta folk med til kirken. Vi vil ta kirken med til folket. Kirken er mer enn en bygning eller en gudstjeneste der vi samles. Det er fellesskap av troende spredt over hele byen der vi deler tro, håp og kjærlighet i hverdagen. Vi vil at kirken skal være mer enn bare en stor begivenhet å gå til på søndager.

Vi vil heller fremme nære og personlige relasjoner i hverdagen. Derfor velger vi å plante flere og enklere kirker i stedet for å bygge en stor og mer oppsiktsvekkende kirke. Vi legger ikke bare til antall medlemmer, vi ønsker å multiplisere antall kirker. Vi ønsker å plante flere små menigheter over hele byen i forskjellige nabolag og bydeler der folk faktisk lever livene sine. Derfor teller vi ikke bare antall mennesker i menigheten, men antall menigheter i menneskene våre. Vi ønsker å bevare pionerånden levende gjennom stadig å plante nye forsamlinger på nye steder, lokalt og globalt.

Vi vil være en misjonsbevegelse som utruster og sender misjonærer, ikke bare samler og underholder troende som religiøse konsumenter.

Tilbake til toppen av siden

 

BERØRE BYER

I Apostlenes gjerninger ser vi hvordan evangeliet spres, forsamlinger plantes og nye byer nås – fra Jerusalem til Roma. Utbredelsen følger et tydelig mønster der fokus er på store byer og tettsteder. De første kristne trakk seg ikke vekk fra storbyenes utfordringer, men så dem som strategiske sentra for å nå ulike kulturer. I dag bor nesten 75 prosent av verdens befolkning i byer. Byene er navnet for muligheter, utdannelse, arbeid, underholdning, kultur, media, myndigheter og fremfor alt: mennesker. Storbyene påvirker regioner og nasjoner. Når kirken trekker seg vekk fra byene, trekker vi oss samtidig vekk fra oppdraget. Byen kan være dyr, vanskelig, stressende og utmattende å bo i. Men dersom vi vil nå hele verden må vi nå byene. Hvordan skal vi leve for å nå byene?

Tilbake til toppen av siden

 

LEVE SOM GUDS FOLK I BYEN

Kirken er som en by i verden. Vi lever i verden, men er ikke av verden. Vi lever som medborgere og fremmede samtidig. Vi er like, men samtidig annerledes. Gud har utskilt oss til å reflektere hans nåde og herlighet. I denne verden er vi fremmede som marsjerer til en annen takt, vi får veiledning fra Guds ord og tilpasser oss ikke tidsånden. Vi vil ikke skille oss så mye ut at vi ikke passer inn, men vi vil ikke passe inn så mye at vi ikke skiller oss ut. Vi lever i spenningsfeltet mellom to verdener. Hvis vi ikke føler presset, har vi enten isolert oss helt fra verden eller begynt å imitere verden. Vi er trofast nærværende og delaktige i vår verden og gjør vårt beste for å elske og tjene mennesker rundt omkring oss. Som Jesu Kristi disipler kommer vi stadig til å befinne oss i utakt med den samtidige kulturen og skape en alternativ motkultur som speiler det kommende Gudsriket ved å tilby et fellesskap av håp, betingelsesløs kjærlighet, nåde og sannhet. Vi gleder oss over og tar imot det gode i kulturen. Vi forkaster det onde og syndige. Vi forløser og gjenoppretter det som er ødelagt og brutt for å gi ære til Guds herlighet og nåde.

Tilbake til toppen av siden

 

LEVE FOR GUDS OPPDRAG I BYEN

Vi er i denne verden på et oppdrag fra Gud. Som ambassadører representerer vi et fremmed rike i et annet land. Vi vil bygge relasjoner og fremme forsoning. Vi vil bygge broer, ikke murer. Vi dyrker fred og starter ikke krig, knytter kontakter og kjemper for evangeliet, men krangler ikke om motiver. Vi vil ikke drives av personlige ambisjoner og intensjoner, og heller ikke fremme våre personlige meninger. Vi er budbærere som er kalt til å formidle et budskap fra vår konge – de gode nyhetene om nådens evangelium som lover forløsning, forsoning og gjenopprettelse i Jesus Kristus. Vi er ikke ansvarlige for resultatet, men stoler på den frelsende kraften i evangeliet og hviler trygt i Guds suverene allmakt.

Tilbake til toppen av siden

 

LEVE FOR GUDS ÆRE I BYEN

Som kristne lever vi under to faner: Coram Deo och Soli Deo Gloria – at hele vårt liv leves under Guds autoritet, i Guds nærvær og til Guds ære alene. Våre viktigste formål, vår dypeste tilfredsstillelse og vår høyeste glede i livet er å ære Gud og nyte ham for alltid. Gud, ikke vi, er det sentrum som hele universet kretser omkring. Derfor trenger vi ikke dele opp livet i sekulært og hellig, det vi gjør for Gud og det vi gjør ellers. Et oppdelt liv mangler enhet og integritet, og vil derfor være preget av inkonsekvens og disharmoni. Alt vi gjør, gjør vi i Guds nærvær, gjennom Guds kraft og til Guds ære. Dette gir enorm mening til livene vi lever i de store byene – enten vi handler i det private eller offentlige, i våre yrkesliv eller vår fritid – hva vi enn møter erkjenner vi at alle ting er av ham, ved ham og til ham. Hans er æren i evighet.

Overgitt til Guds vilje håper, ber, planlegger og jobber vi for å:

 • Gjøre 100.000 disipler
 • Plante 1000 kirker
 • Nå 100 byer

Hver disippel gjør en annen til disippel.
Hver kirke planter en ny kirke.
Hver by ber for og forbereder seg på å nå en ny by.

Ved Guds nåde, til Guds ære!

Tilbake til toppen av siden